На допомогу майстру виробничого навчання

 • Пам’ятка для організації перед випускної практики
 • Пам’ятка з ведення журналу
 • Документація майстра в/н

Пам’ятка

майстрові виробничого навчання для організації перед випускної практики та державної кваліфікаційної атестації

 1. Вивчити. Положення та інструктивні матеріали з теми.
 2. Не пізніше 1 місяця до початку практики укласти договір з підприємством про надання робочих місць учням, або індивідуальні договори на окремих учнів. (передбачити умови практики, охорону праці, оплату роботи учнів та перерахування 50 % ліцею).
 3. Не пізніше ніж за 2 тижні до початку практики подати підприємствам списки учнів, направлених на практику, майстрів в/н – керівників практики та навчальні програми з виробничої практики.
 4. Підготувати форми та бланки документації:
 5. договір;
 6. щоденник виробничої практики;
 7. виробнича характеристика.
 8. Підготувати перелік пробних кваліфікаційних робіт (перелік і зміст визначається майстром в/н, погоджується з старшим майстром та керівником відповідного підрозділу підприємства, розглядається і схвалюється методичними комісіями та затверджується заступником директора з НВР). Якщо професії суміжні або інтегровані, то пробні роботи виконуються окремо з кожної професії.
 9. Перед початком перед випускної практики провести збори, на яких учням пояснюється порядок проведення державної кваліфікаційної атестації (ДКА), вимоги до виконання і результатів кваліфікаційних пробних робіт, порядок визначення рівня кваліфікації. (Між учнями розподіляються пробні роботи, а викладачі спец технологій основних предметів ознайомлюють учнів з переліком питань, що виносяться на випускний кваліфікаційний іспит).
 10. Не пізніше ніж 3 дні до початку ДКА подати в навчальну частину такі документи:
 11. виробничі характеристики на кожного учня (рекомендації оцінки практики, розряд, підпис, печать);
 12. щоденники обліку виконання учбово-виробничих робіт (з печаткою і підписом керівника);
 13. зведена відомість підсумкових оцінок, що входять в додаток до диплому.

 

Ст. майстер                                             О. Гарбарук

Пам’ятка з ведення журналу обліку виробничого навчання учнів
професійно-технічних навчальних закладів

 1. Журнал ведеться майстрами, які проводять виробниче навчання у навчальній групі.
 2. На титульній сторінці журналу вказується повна назва навчального закладу, номер групи, відділення, професія, навчальний рік, прізвище, ім’я, по батькові майстра виробничого навчання.
 3. Загальні відомості про учнів групи заповнюється майстром, закріпленим за      даною групою згідно з поіменною книгою, особовими справами і наказами про зарахування учнів. У графі “додаткові відомості” робиться примітка про відрахування чи переведення учнів.
 4. Поточна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання знань учня (учениці).
 5. Тематична оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом Тематична без дати.
 6. При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми.
 7. Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення теми, не виконав(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом Тематична виставляється н/а (не атестований(а)).
 8. Тематична оцінка може підлягати коригуванню.
 9. Семестрова оцінка виставляється без дати до журналу в колонку з надписом І семестр, ІІ семестр. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з виробничого навчання протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.
 10. Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з надписом Скоригована поруч із колонкою І семестр або ІІ семестр. Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати.
 11. У триденний термін після виставлення семестрової оцінки учні, які виявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання або з певних причин не були атестовані, звертаються до керівника навчального закладу із заявою про проведення відповідного оцінювання, у якій мотивують причину та необхідність його проведення.
 12. Згідно заяви з резолюцією керівника навчального закладу про надання дозволу на коригування оцінки викладач проводить повторне оцінювання учня.
 13. У разі виникнення спірної (конфліктної) ситуації наказом керівника професійно-технічного навчального закладу створюється комісія у складі голови (керівник навчального закладу або його заступник) та членів комісії: голови методичної комісії, педагогічного працівника, який викладає предмет у цій групі, а також затверджується графік проведення оцінювання.
 1. У разі, якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку Скоригована не робиться.
 2. За результатами оцінювання учнів видається відповідний наказ керівника навчального  закладу. Скоригована семестрова оцінка за І семестр виставляється до початку ІІ семестру, за підсумками ІІ     семестру – не пізніше 10 днів після закінчення семестру.
 3. Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом Річна без зазначення дати не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр.
 4. Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок.
 5. У разі коригування учнями оцінки за ІІ семестр, річна оцінка виставляється їм не пізніше 10 робочих днів з дня закінчення виконання робочого навчального плану.
 6. У випадку неатестації учня (учениці) за підсумками двох семестрів у колонку Річна робиться запис н/а (не атестований(а)).
 7. Річна оцінка коригуванню не підлягає.
 8. Первинний інструктаж з питань охорони праці учнів на робочому місці проводиться перед початком навчального завдання, пов’язаного з використанням різних механізмів, пристроїв, інструментів, матеріалів тощо. Запис про проведення такого інструктажу здійснюється у журналі виробничого навчання на сторінці предмета у графі «Назва теми програми,  теми уроку і короткий зміст навчально-виробничих робіт, які виконуються» – проведено інструктаж з питань охорони праці.
 9. На сторінці «Перелік-протокол кваліфікаційних пробних робіт з професії»  ведеться облік робіт у терміни, передбачені навчальним планом та фіксуються показники з розряду робіт, кількості, норми на одиницю робіт і фактично затраченого часу, відсоток виконання завдання і оцінка за виконану роботу.
 10. Підсумки виробничого навчання за І, ІІ семестр і навчальний рік кожного курсу навчання відображують на сторінці «Підсумки виробничого навчання за І, ІІ семестр та рік». Тут же записують результати перевірочних (кваліфікаційних) робіт і підсумки кваліфікаційної атестації учнів.
 11. Записи в журналі ведуться державною мовою і проводяться чорнилами (пастою) синього кольору чітко і охайно. На сторінках журналу не допускаються будь-які виправлення. У разі помилкового або неправильного запису поряд робиться правильний, який засвідчується підписом керівника навчального закладу та скріплюється печаткою.

 

Старший майстер                                                     Гарбарук О.В.

ДОКУМЕНТАЦІЯ  МАЙСТРА В/Н

 1. Журнал обліку виробничого навчання.
 2. Навчальні  плани і програми.
 3. Перелік навчально-виробничих робіт (по розрядах).
 4. План уроку.
 5. Перелік завдань для проведення пробної роботи для поетапної  атестації на групу, затверджений  заступником директора  з НВР.
 6. Перелік  завдань для проведення  кваліфікаційних робіт на підсумкову атестацію, затверджений  заступником  директора з НВР (для випускних груп).
 7. Графік переміщення майстра по підприємствах.
 8. Графік розміщення учнів на виробництві.
 9. Договір  на виробничу практику(навчання).
Ст. майстер                                          Гарбарук О.В. 
МИ В СОЦМЕРЕЖАХ
Завантаження ...

Мій храм науки!

Моя Alma - Mater!
Плин часу вже збіг.
Кладу своє серце
На теплий поріг.

Мій храме науки,
Де квітла надія,
Де праця кипіла
І доля раділа.

І учень майстерно
Долав перешкоди:
Слабкий фахівець
І понині не в моді.

Училище наше –
криниця добра,
Духовності сила
Й проміння науки.

Крокуй у майбутнє
Міцною ходою,
Моя Alma – Mater,
Ми завжди з тобою!

М.С. Присяжнюк